Dr. Mohamed Juzoef Tangali

Home » Werkervaring

Werkervaring

Mohamed Juzoef Tangali heeft 39 jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt in verschillende functies en rollen.

Werkzaamheden

 • Projectmanager artikel 213a Gw onderzoeken: namens het dagelijks bestuur beleidsonderzoeken (laten) uitvoeren. Direct rapporteren en adviseren aan het dagelijks bestuur met afschrift aan de Raad. Enkele opgeleverde onderzoeken zijn: onderwijshuisvesting, ondernemershuis, parkeerbeleid, CO2 klimaatbeleid, gezondheidszorg in Zuidoost, Wmo, activering langdurige werklozen en ruimtelijke capaciteit. Taken o.a. supervisor van de onderzoekers en verantwoordelijk voor de formulering van de onderzoeksvragen, begeleiden van het onderzoek, instrueren van de externe onderzoekers, sectordirecteuren, managers en de beleidsadviseurs tijdens het proces van voorbereiding van de aanbesteding en het selectieproces. Commentaar leveren op de conceptrapporten van de externe onderzoekers en decharge geven, presenteren van het definitief rapport aan het dagelijks bestuur met een cc aan de raadsleden. In die functie was ik de spil tussen het dagelijks bestuur, de stadsdeelsecretaris/ algemeen directeur en het management. (2008-2014)
 • Internal Auditor: als enige auditor verantwoordelijk voor het hele auditproces, direct rapporteren en adviseren aan de stadsdeelsecretaris/algemeen directeur en het dagelijks bestuur over operational-, IT-, financial-, compliance-, social audits en bijzonder onderzoek. Taken o.a. zelfstandig (complexe) interne audits uitvoeren en managementteam daarmee helpen in de volgende stap van professionalisering , op zowel inhoudelijk als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling; adviseren bij complexe vraagstukken op het gebied van organisatie, management, governance, risicomanagement, information security & privacy, auditing en control. (2004-2017) 
 • GBA Auditor: beveiligingsfunctionaris waarde documenten namens Ministerie van BZK op het GBA gebied. Audit doen en direct rapporteren aan stadsdeelvoorzitter (burgemeester) betreffende de GBA-beveiliging met een afschrift van het rapport en auditverklaring aan en het Ministerie van BZK. (2006-2014)
 • Manager Bedrijfsbureau/Controller concernsector Algemene ZakenMT-lid, als manager gaf ik direct leiding aan het bedrijfsbureau. Accent binnen het leidinggeven ligt op het realiseren van de operationele doelstellingen en het “peoplemanagement”, het coachen, stimuleren en motiveren van de medewerkers binnen de afdeling. In het bedrijfsbureau worden, naast de controltaak, diverse ondersteunende taken ondergebracht op zogenaamde PICOFF gebieden (personeel, informatie, communicatie, organisatie, financiën en facilitaire zaken). Daarnaast oefent de manager de controllerfunctie uit voor de sectorafdelingen Publieke Dienstverlening (Burgerzaken en Vergunningen), Interne Dienstverlening (Facilitaire Zaken en DIV), Communicatie, Beleidscoördinatie (Beleids- en Juridische Zaken), Secretariaat Bestuur en Directie, Raad, Griffie en projecten zoals het project nieuwbouw stadsdeelkantoor. (2002-2004)
 • Hoofd Planning & Control en Financiën/controller GSD Noord: MT-lid, leidinggeven (8 fte) aan stafafdeling bestaande uit assistent controllers, project belastingsignalen. Verantwoordelijk voor, informatiemanagement, toetsen van verleende ESF- subsidies aan externe instellingen, AO/IC, auditing, ICT, begroting- en budget- werkzaamheden, de implementatie en uitvoering van de P&C-systematiek en het debiteurenbeheer van niet-cliënten ten behoeve van de regio. De stafafdeling Regio control is belast met een centrale rol ten behoeve van de inzet van middelen, de controle en de sturing van de organisatie, het debiteurenbeheer en de informatievoorziening binnen de regio. Verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden en producten van de stafafdeling, voor de uitvoering binnen de afdeling van het personeels-, opleidings- en arbobeleid binnen de gegeven kaders, medeverantwoordelijk voor het regiobeleid en – management onder andere door participatie in het managementteam van de regio. (1999-2002)
 • Plv. Rayonmanager/Organisatie & Automatiseringsadviseur GSD rayon Rivierenbuurt: rayonmanager vervangen in directieoverleg en externe contacten. Lid stuurgroep reorganisatie 17 rayonkantoren naar 8 regiokantoren, organisatie doorlichting, systeembeheerder, proces- en systeemontwerp, systeemanalyse, implementatie, facilitymanagement, P&C en financiën, controller nieuwbouw rayonkantoor, projectleider fusie 3 rayonkantoren tot één regiokantoor. (1992-1999)
 • Diverse functies zoals teamleider/Beslisser Sociaal Juridische Zaken, Onderzoek, Terugvordering & Verhaal en Manager Werkeenheid a.i. 27 fte’s .(1978-1992)

 

Rollen

 • Voorzitter, namens stadsdeelsecretaris, Information Security & Privacy Overleg Stadsdeel Zuidoost (2007-2014)
 • Voorzitter Adviescommissie Stuurgroep Informatiebeveiliging van het College van B&W Amsterdam (2008-2010)
 • Secretaris/plv. voorzitter Gemeentelijke Allochtonen Overleg GSD (1982-1992)
 • Voorzitter OR GSD commissies Automatisering, functietypering en regiovorming (1995-1999)
 • Lid stuurgroep regiovorming GSD  (1998-1999)

 

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: